Smartergy Logo

Villkor

Hem
ANVÄNDARVILLKOR ​

användarvillkor


Smartergy AB:s allmänna användarvillkor för mobila onlinetjänster (“Smartergy-appen”).

1. Inledning

Tack för att ni väljer att installera Smartergy-appen och därigenom har möjlighet att:
A. lära er om hur ni kan minska er energiförbrukningskostnad genom att ta del av våra mobila onlinetjänster (gemensamt nämnt som Smartergy-appen).
B. lära er hur mycket ni tjänar på centrala och lokala stödtjänster och hur mycket ni minst sparar på besparingstjänster när ni har ett Smartergy energilagringssystem.

Genom att ladda ner och installera Smartergy-appen bekräftar ni att ni är över 18 år samt godkänner dessa användarvillkor samt vår integritetspolicy.

Detta användaravtal ingås mellan den organisation eller privatperson som laddar ner Smartergy-appen (”ni”, ”er”, ”ert”, ”era”) och Smartergy AB (”Smartergy”, ”vi”, ”vår”, ”oss”).

Smartergy-appen är en tjänst som ger er som verksamhetsidkare eller privatperson större möjlighet till kontroll över er energiförbrukning och era energikostnader genom analyser och smart styrning av er energianvändning och ert energibehov med hänsyn till rådande tjänster och elpriser på elmarknaden. Smartergy-appen visar kontinuerligt hur mycket ni kan tjäna på centrala och lokala stödtjänster och hur mycket ni minst kan spara på besparingstjänster.

När ni har registrerat ett användarkonto i Smartergy-appen har ni också möjlighet att följa hur mycket ni kan spara och tjäna genom tjänster i Smartergy-appen.

Dessa tjänster visar siffror på:

 • Hur mycket ni sparar på arbitragehandel, att köpa el när billigt och använda när dyrt.
 • Minskning av effekttoppar och därmed ge er ett val att minska era effektavgifter och abonnemangskostnad.
 • Resultatrapport utskrivet i tabell i PDF dokument.
 • Beräkning som visar när ert ESS är avbetalat och hur många år ni därefter har kvar att tjäna och spara pengar.
 • Proaktivt underhåll. För er trygghet kommunicerar den med vårt service team när något behöver åtgärdas, så att ni alltid är i trygga händer innan underhåll behöver ske.


Om ni även köper ert energilagringssystem från Smartergy, kan ni även följa era intäkter och besparingar i Smartergy-appen.

 

Besparings & Intäktstjänster

Intäktstjänster:

 • Strategisk budgivning av stödtjänster till TSO (Svenska kraftnät, SVK)
 • Strategiskt budgivning till lokal effekthandelsplats (Ex CoordiNet, Effekthandel Väst)


Besparingstjänster:

Dynamisk styrning (AI) av effekttoppskapning (peak shaving) ger:

 • Optimalt utnyttjande av batteriets kapacitet
 • Lägsta abonnemangsavgift
 • Lägre effektavgift (kr/kW)
 • Upp till halverad batteristorlek
 • Upp till dubblerad livslängd
 • Lägsta dygnspris (kr/kWh)


Uppföljnings- och rapporteringstjänster (med Energilagringssystem):

 • Smartergy-appen,  förklarar och visualiserar energiflöde, besparingar, inkomster och hur snart ert energilagringssystem är återbetalt. Logga in här:  https://app.smartergy.se


Uppföljnings- och rapporteringstjänster (utan Energilagringssystem):

 • Smartergy-appen,  lär er om möjliga förändringar som kan underlätta er energiförbrukningskostnad. Logga in här:  https://app.smartergy.se

 

2. Användningen av Smartergy-appen, dess tillgängliga tjänster och priser

När ni skapar ett konto i Smartergy-appen får ni tillgång till de besparings- och intäktstjänster som Smartergys styrbox tillhandahåller er. De ger er en kort återbetalningstid. Smartergy-appen håller er informerad om detta. För att kunna skapa ett prenumerationsavtal behöver ni ha ett Energilagringssystem (ESS) med godkänd växelriktare, (samtliga Smartergy’s ESS har godkända växelriktare), ett svenskt organisationsnummer eller personnummer, telefonnummer samt en e-postadress.

För att kunna utnyttja Smartergy-appens tjänster för genomförande och analys av era besparingar och intäkter, krävs att ni har ett prenumerationsavtal. Ni kan ingå prenumerationsavtalet här eller via Smartergy-appen.

Smartergy-appen är kostnadsfri för att lära er om möjliga förändringar som kan underlätta er energiförbrukningskostnad. Vid styrning av ert energilagringssystem och prenumeration på analys- och styrtjänster tillkommer en abonnemangskostnad per anläggning. Abonnemangskostnaden betalar ni med del av era besparingar och intäkter tjänsterna skapat åt er. Abonnemangskostnaden, samt prisvillkor för själva besparingen och intäkten, framgår av prenumerationsavtalet när ni väljer att teckna prenumerationsavtal med oss.

Genom att utnyttja Energilagringssystemet tjänster genom Smartergy-appen får ni transparens över er nya smartare elkonsumtion och kan:

a) följa era intäkter, besparingar och hur lång tid det är kvar innan energilagringssystemet är återbetalt.

b) analysera och anpassa er energilagring och elförbrukning från nätet med lägsta spotmarknadspriser och därigenom minimera era elkostnader.

c) analysera och anpassa er energilagring och elförbrukning från nätet med budningspriser för stödtjänster mot TSO, i Sverige, Svenska kraftnät (SVK) och därigenom minimera era elkostnader.

d) ta emot push-notiser för att proaktivt möta när vi noterar trender (ökning/sänkning) i er kommande förbrukning, så att ert energilager alltid levererar på topp.

För ändamålen kan ni ansluta och ingå prenumerationsavtal på Smartergys besparings- och inkomsttjänster, predikterad effekttoppskapning; ni samverkar då med andra ESS-enheter och energikällor (såsom solcellsanläggning) eller andra energibärare (komprimerad vätgas, andra vätgasbärare) genom Smartergy’s Energilagringssystem för bästa resultat på stödtjänsteersättningen.
Genom att ni gör det ger ni oss fullmakt att:

 • Hämta in er verksamhets energikonsumtion och avtalstransparens från elhandlare och elnätsbolag samt sensordata från anslutna enheter eller applikationer för att optimera algoritmerna för styrningen och samla och visa er information i Smartergy-appen.
 • Anpassa effekttoppskapning efter ert predikterade effektbehov och pris med syfte att minska effekttoppar ut på elnätet och erhålla en lägre effektavgift och minska abonnemangsnivå och därmed erhålla lägre abonnemangskostnad samt köpa energi från nätet när billigt och använda när dyrare.
 • Anpassa energilagringstillfällen efter prediktering av effektbehov för att ena perioden (medeleffektvärdet under 15 min) kunna erbjuda till SVK och andra perioden i er verksamhet, och samtidigt lagra el från egna energikällor och elnätet med syfte att kunna sälja stödtjänster till SVK.

 

När ni ansluter till ett prenumerationsavtal för smart energilagring gäller individuella villkor utöver dessa användarvillkor. Dessa hittar ni här

Med Smartergys system får ni den maximala effekt ni behöver för att snabbast och mest kostnadseffektiv ladda er bil.
Om ni har skaffat fler elfordon eller andra ellaster kan ni behöva addera battericeller till ert ESS för snabbare laddning.
Det sköter Smartergy-appen genom tjänsten för proaktivt underhåll.

 

3. Kommunikation

Genom att acceptera detta avtal accepterar ni också att avtalet ingås elektroniskt. Detsamma gäller för framtida ändringar. Vidare godkänner ni att vi med anledning av detta användaravtal och tjänster som ni ansluter i Smartergy-appen, kommunicerar med er via e-post och telefon.

 

4. Applikationer från tredje part

I de tjänster Smartergy erbjuder genom Smartergy-appen kan integrationer med applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part ingå. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor, tekniska begränsningar, villkor för personuppgifter, etc. som reglerar er användning av dessa applikationer. Smartergy garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om ni har problem eller är missnöjda med en integration eller en tredjepartsapplikation, är era rättigheter begränsade till att inaktivera integrationen och/eller avinstallera tredjepartsapplikationen och sluta använda våra mobila onlinetjänster.

 

5. Ert ansvar

Ni är ansvariga för att den information som ni ger Smartergy är uppdaterad och korrekt. Vidare är ni ansvariga för att lösenord och inloggningsuppgifter hanteras säkert.

Om er mobiltelefon tappas bort eller blir stulen ska ni meddela oss omedelbart. När ni har meddelat oss kommer vi att vidta åtgärder för att säkra er data och, om nödvändigt, blockera åtkomsten till ert konto.

 

6. Kostnad och betalningssätt

Användningen av Smartergy-appen med begränsad funktionalitet är utan kostnad.

Användningen av ”Smartergy smart elavtal”, som ger full tillgänglighet till Smartergy-appens funktionalitet, har en abonnemangsavgift. Betalningen av abonnemangsavgiften görs till det Smartergy-bolag som ni har tecknat elavtal med och faktureras i enlighet med ert prenumerationsavtal.

För ”Smartergy prenumerationsavtal” erhåller ni intäkter och besparingar som energilagringssystemet skapat åt er. Av dessa erhåller ni en majoritetsandel, enligt elavtalets villkor.

 

7. Rätt att använda tjänsten

Smartergy är ensam ägare av alla rättigheter tillhörande tjänsten och allt material som publiceras i Smartergy-appen. Materialet inkluderar, men är inte begränsat till, text, data, applikationer, digitala tjänster, grafik, ljud, bilder, typografi, integrationer, kod och alla dokument distribueras via Smartergy-appen eller via hemsidan.

 

8. Begränsningar av tjänsten

Smartergy kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Smartergy-appen fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll, tester, eller uppgraderingar, resultera i tillfälliga avbrott. Smartergy förbehåller sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner eller egenskaper i Smartergy-appen, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot er.

 

9. Garantier, friskrivningar och begränsningar

Undertecknad förstår och accepterar att Smartergy-appen tillhandahålls i befintligt skick och att den tillgängliggörs utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. Smartergy lämnar inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredsställande kvalitet. Inga råd och ingen information som ni fått från oss eller något av våra koncernbolag, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för oss i detta avseende.

Smartergy är inte ansvarig för förlust eller skada (inklusive indirekta skador) vid integration av tredjepartsapplikationer, styrning av enheter, inhämtning av data eller analys av data. Smartergy är inte heller ansvarig för direkta fel ni gjort i inställningar i enheterna eller parametrar för styrningen, ej heller för förlust eller skada orsakade av er uteblivna användning av appens funktionaliteter eller integrerade tredjepartsapplikationer.

Vi är vidare inte ansvariga för underlåtenhet eller brister vid genomförandet av eller försening i förhållande till de skyldigheter som följer av avtal som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför Smartergys rimliga kontroll.

Ni accepterar att om ni har problem med eller är missnöjd med Smartergy-appen inklusive tillhörande tjänster är era rättigheter begränsade till att avinstallera Smartergy-appen och sluta använda våra tjänster. Ni accepterar att Smartergy inte har någon förpliktelse eller något ansvar för tredjepartsapplikationer som gjorts tillgängliga genom vår mobilapplikation eller tillhörande tjänster.

Vi ber er notera att era rättigheter enligt stycket ovan inte gäller för prenumerationsavtal eller köp av produkter ni gjort via det Smartergy-bolag som finns i ert hemland. Vad som gäller för dessa köp regleras i respektive villkor för respektive tjänst.

Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte era lagstadgade rättigheter som konsument och tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

 

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet kommer att fortsätta att gälla tills det sägs upp av er eller Smartergy. Vi har rätt att säga upp avtalet eller stänga av er tillgång till Smartergy-appen när som helst, inklusive om ni har eller misstänks ha använt Smartergy-appen obehörigen eller inte efterlevt avtalet med oss. Smartergy’s energilagringssystem fungerar även utan Smartergy-appen, men då utan automatisk uppföljning, proaktiv service och rapportering om status.

Om ni eller vi säger upp avtalet accepterar ni att vi, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot er och att vi inte kommer att återbetala eventuellt belopp som ni redan betalat. Ni kan säga upp avtalet när som helst. Om ni vill säga upp och avsluta ert användarkonto i Smartergy-appen, vänligen kontakta oss på hello@smartergy.se.

 

11. Hur vi behandlar era personuppgifter

Vi behöver samla in och behandla person- alt organisationsuppgifter från er för att kunna ingå detta avtal med er och för att ni ska kunna upprätta ett användarkonto i Smartergy-appen samt använda appens tjänster. Personuppgifterna behandlas enligt vår integritetspolicy.

 

12. Ändringar i avtalen

Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalet, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse er med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för er kommer vi inte meddela er. Om ni inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan ni säga upp ert avtal genom att kontakta oss.

 

13. Gällande lagrum och tvister

Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt Svensk lag vid allmän domstol. Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska gälla.

 

14. Kontakta oss

Länk till vår hemsida: www.smartergy.se

E-post: hello@smartergy.se 


Smartergy-bolag som ni ingår detta avtal med:

Smartergy AB
Turmalingatan 1A
421 60 Västra Frölunda, Sverige

Organisationsnummer: 556734-7322 (Sverige)


Smartergy AB är ett Svenskt teknikbolag som har utvecklat tekniken till Smartergy Energilagringssystem och Smartergy Appen, och levererar Smartergy-appen till er.

Smartergy AB är ett svenskt elbolag som erbjuder Smartergy-appen till svenska privatpersoner och företag.

 

Detta villkor gäller från xxxx-xx-xx

Version: xxxx