Smartergy Logo

Villkor

Hem
Integritetspolicy

Integritetspolicy


Integritetspolicy för Smartergy AB

På Smartergy värnar vi om er integritet och är engagerade i att skydda ert bolags- och personuppgifter. Vi använder er information enbart för legitima ändamål såsom att förbättra våra tjänster och säkerställa er tillfredsställelse som kund. Vi lovar att hantera er data lagligt och att bara dela den minimala mängd information som krävs för dessa legitima intressen. Er känsliga uppgifter är säkra hos oss; vi har ingen avsikt att dela dem. Om du behöver få tillgång till, ändra eller radera ert bolags- och personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@smartergy.se.


1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver Smartergy åtagande att skydda integriteten för bolags- och personuppgifter. Policyn tillämpas på alla bolags- och personuppgifter som behandlas av Smartergy.

 

2. Principer för Databehandling

Smartergy följer principerna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilket säkerställer att bolags- och personuppgifter:

  • Behandlas lagligt, korrekt och på ett transparent sätt.
  • Insamlas för specifika, uttryckliga och legitima ändamål.
  • Är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt.
  • Är korrekta och hålls aktuella.
  • Lagras inte längre än nödvändigt.
  • Behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet.

 

3. Legitima Intressen

Behandlingen av bolags- och personuppgifter av Smartergy genomförs baserat på legitima intressen, vilka inkluderar, men inte är begränsade till, tillhandahållandet och förbättringen av tjänster, skyddet av Smartergy egendom och förbättringen av kundnöjdhet.

 

4. Utlämnande och Delning av Data

Smartergy kommer bara att lämna ut bolags- och personuppgifter till tredje part när det är nödvändigt för uppfyllandet av Smartergy legitima intressen. Sådant utlämnande kommer att vara föremål för strängaste sekretess och den minimala mängden bolags- och personuppgifter som krävs kommer att delas.

 

5. Rättigheter för Registrerade

Registrerade har rätt att få tillgång till, rätta, radera, begränsa behandlingen och invända mot behandlingen av sina bolags- och personuppgifter. Förfrågningar kan göras genom att kontakta gdpr@smartergy.se.

 

6. Datasäkerhet

Smartergy genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken, i enlighet med artikel 32 i GDPR.

 

7. Dataskyddsombud

Smartergy har utsett ett Dataskyddsombud (DPO) som kan kontaktas på gdpr@smartergy.se för eventuella frågor eller funderingar gällande dataskydd.


8. Ändringar i Integritetspolicyn

Smartergy förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Registrerade kommer att informeras om eventuella väsentliga ändringar.


9. Rättslig Efterlevnad

Smartergy kommer att behandla bolags- och personuppgifter i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till GDPR.


10. Kontaktinformation

För alla förfrågningar gällande denna integritetspolicy eller de bolags- och personuppgifter som Smartergy innehar, vänligen kontakta oss på gdpr@smartergy.se.

Denna integritetspolicy är utformad för att skydda Smartergy och säkerställa efterlevnad av GDPR samtidigt som den respekterar våra kunders rättigheter.